Podatek od spadków i darowizn – wszystko co musisz wiedzieć

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn to temat, który może wydawać się dość skomplikowany, ale jest w dużym stopniu istotny dla każdego nabywcy majątku poprzez dziedziczenie lub darowiznę. W Polsce i nie tylko, obowiązuje system opodatkowania majątku nabywanego w wyniku spadku lub darowizny. To normalny proceder, który można zauważyć w wielu krajach.

Podatek od spadków i darowizn jest formą obciążenia podatkowego. Dotyczy on osób fizycznych nabywających majątek takich jak nieruchomość czy samochód. Wszystko to, co ma wartość, podlega opodatkowaniu. Podatek od darowizn jest naliczany od wartości nabytego majątku i zależy od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Warto zaznaczyć, że w niektórych przypadkach możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z tego podatku.

W kolejnych częściach artykułu przyjrzymy się bliżej zasadom obliczania podatku, grupom podatkowym oraz możliwościom skorzystania ze zwolnień. Celem jest zrozumienie, jak działa podatek od spadków i darowizn, aby móc świadomie i zgodnie z prawem zarządzać nabytym majątkiem.

 

Definicja podatek, spadek i darowizna

polski złoty banknoty pln
 

Zanim przejdziemy do omówienia głównego zagadnienia naszego artykułu warto zapoznać się z podstawowymi pojęciami, bez których ciężko będzie Ci zrozumieć poruszany temat podatku od spadków i darowizn.

 

Co to jest podatek?

Jest to obowiązkowe, nieodpłatne świadczenie pieniężne na rzecz państwa, nałożone przez organy państwowe na podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Podatki są głównym źródłem dochodów budżetu państwa i są wykorzystywane do finansowania różnych działań publicznych, takich jak edukacja, ochrona zdrowia czy infrastruktura.

Więcej o podatkach możesz przeczytać na stronie podatki.gov.pl.

 

Co to jest spadek?

To prawo do całości lub części majątku zmarłego, które przechodzi na jedną lub więcej osób (spadkobierców) na mocy prawa lub testamentu. Spadek obejmuje wszelkiego rodzaju dobra, które stanowiły majątek zmarłego, w tym nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i zobowiązania.

Co to jest darowizna?

To umowa, na mocy której darczyńca przekazuje na rzecz obdarowanego swoje prawo własności do określonego dobra, najczęściej nieruchomości lub pieniędzy, bez oczekiwania na jakiekolwiek świadczenie w zamian. Darowizna, podobnie jak spadek, podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

 

Czym jest podatek od darowizn i spadków, kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Podatek od spadków i darowizn to specyficzna forma obciążenia podatkowego, która dotyczy osób fizycznych nabywających majątek w wyniku spadku lub darowizny. Jest to podatek bezpośredni, co oznacza, że obciąża bezpośrednio osobę, która nabywa majątek. Jest to kluczowy element systemu dotyczącego opodatkowania spadków.

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie nabycia majątku, czyli w dniu otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny. W przypadku spadku, dzień otwarcia spadku to zazwyczaj dzień śmierci spadkodawcy. W przypadku darowizny, jest to dzień zawarcia umowy darowizny. Dnia powstania obowiązku podatkowego, obdarowany lub spadkobierca staje się zobowiązany do zapłacenia podatku od wartości nabytego majątku. Wartość ta jest określana na podstawie wartości rynkowej nieruchomości lub innych dóbr w dniu powstania obowiązku podatkowego, co jest istotne w kontekście opodatkowania spadków.

Aby obliczyć podatek od spadku lub darowizny, należy zastosować odpowiednią stawkę podatkową do wartości nabytego majątku. Stawki podatkowe są zróżnicowane i zależą od grupy podatkowej, do której należy darczyńca lub spadkodawca. Podatek od spadków i darowizn jest więc istotnym elementem systemu podatkowego, który ma na celu opodatkowanie transferu majątku pomiędzy osobami. Zrozumienie, kiedy powstaje obowiązek podatkowy i jak obliczyć podatek od spadku lub darowizny, jest kluczowe dla prawidłowego rozliczenia tego podatku, zwłaszcza w aspekcie dotyczącym opodatkowania spadków.

 

 

Kto podlega opodatkowaniu darowizn

podatek od spadku

 

Podatek od spadków i darowizn obowiązuje wszystkich, którzy nabywają majątek poprzez spadek lub darowiznę. Oznacza to, że podatek ten dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.

Osoby fizyczne to indywidualni obywatele, którzy nabywają majątek na własne potrzeby. Mogą to być członkowie rodziny, przyjaciele, ale także osoby, które nie mają żadnego związku z darczyńcą czy spadkodawcą.

Osoby prawne to różnego rodzaju organizacje, takie jak firmy, stowarzyszenia, fundacje czy instytucje publiczne, które mogą nabywać majątek w formie spadku lub darowizny.

W przypadku osób fizycznych, wysokość podatku od spadków i darowizn zależy od stopnia pokrewieństwa z darczyńcą lub spadkodawcą. Im bliższy jest stopień pokrewieństwa, tym niższa jest stawka podatkowa.

W przypadku osób prawnych, stawka podatkowa jest stała i niezależna od stopnia pokrewieństwa z darczyńcą czy spadkodawcą.

Podatek od spadków i darowizn jest więc uniwersalnym obowiązkiem, który dotyczy każdego, kto nabywa majątek poprzez spadek lub darowiznę. Ważne jest, aby pamiętać o tym obowiązku i prawidłowo go rozliczyć, aby uniknąć konsekwencji prawnych.

 

Jak zgłosić darowiznę?

Zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego odbywa się poprzez wypełnienie i złożenie formularza SD-Z2. Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz we wszystkich urzędach skarbowych.

Formularz SD-Z2 składa się z trzech części. W części A należy podać informacje o darczyńcy i obdarowanym, w tym ich dane osobowe i adresy. W części B należy podać informacje o darowiznie, w tym jej wartość i datę. W części C należy obliczyć należny podatek.

 

Kiedy zgłosić darowiznę?

Zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny. Jeżeli zgłoszenie darowizny nastąpi po tym terminie, urząd skarbowy może nałożyć na obdarowanego karę za opóźnienie.

 

Zwolnienie dotyczące darowizn – jak to działa?

Zwolnienie dotyczące darowizn to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezwykle ważny dla wielu osób. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to działa? W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej kwestii, omawiając definicję, rodzaje, proces ubiegania się, korzyści, wady i wiele więcej.

 

Rodzaje zwolnień dotyczących darowizn

Zwolnienia dotyczące spadków – rodzinne

W niektórych przypadkach darowizny między członkami rodziny mogą być zwolnione z podatku. Może to dotyczyć darowizn między małżonkami, rodzicami i dziećmi czy innymi bliskimi krewnymi.

Zwolnienia od podatków – organizacjie charytatywne

Darowizny na rzecz organizacji charytatywnych często są zwolnione z podatku, co zachęca do wsparcia ważnych celów społecznych, takich jak edukacja, zdrowie czy pomoc humanitarna.

 

Wymagane dokumenty

Aby ubiegać się o zwolnienie, konieczne są odpowiednie dokumenty, takie jak umowa darowizny, dowód tożsamości, potwierdzenie od odbiorcy darowizny i inne. Dokładna lista może się różnić w zależności od przypadku.

 

FAQs:

 1. Czy każda darowizna jest zwolniona z podatku? Nie, zwolnienie dotyczy tylko określonych przypadków i warunków.

 2. Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o zwolnienie? Wymagane są różne dokumenty, takie jak umowa darowizny, dowód tożsamości itp.

 3. Czy organizacje charytatywne zawsze korzystają ze zwolnienia? Nie zawsze, ale często darowizny na rzecz organizacji charytatywnych są zwolnione z podatku.

 

Zgłoszenie spadku – jak to zrobić?

Spadkobiercy, którzy decydują się na notarialne poświadczenie dziedziczenia zamiast sądowego potwierdzenia nabycia spadku, muszą zgłosić spadek do urzędu skarbowego. W tym celu służy formularz SD-3 (pobierz), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów dotyczącym zeznania podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn. Osoby, które nabyły spadek, muszą pamiętać o konieczności dołączenia do zgłoszenia spadku odpowiednich dokumentów, które będą miały wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Dokumenty te mogą potwierdzać:

 • Nabycie rzeczy i praw majątkowych, takich jak: wyrok sądu, testament, umowa, ugoda, zaświadczenie bankowe o nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego lub zaświadczenie o nabyciu jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym na wypadek śmierci,

 • Tytuł prawny zbywcy do rzeczy i praw majątkowych wymienionych w zgłoszeniu darowizny, takich jak: wypis z księgi wieczystej, umowa sprzedaży, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej,

 • Obciążenia i długi związane z nabytymi rzeczami i prawami majątkowymi, oraz poniesione nakłady na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia, takie jak: faktury za koszty ostatniej choroby i pogrzebu spadkodawcy, zaświadczenie o hipotece, zaświadczenie o długach związanych z prawami do lokali, zaświadczenie o zastawie sądowym.

 

Podatkiem od spadków i darowizn opodatkowane są:

 1. Nabycie własności rzeczy na terenie Polski lub praw majątkowych, takich jak:

  • dziedziczenie, zapis, dalszy zapis, polecenie testamentowe,

  • darowizny lub polecenia darczyńcy,

  • zasiedzenie,

  • nieodpłatne zniesienie współwłasności,

  • zachowek, jeśli nie został uzyskany jako darowizna lub w drodze dziedziczenia,

  • nieodpłatna renta użytkowania i służebność.

 1. Nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na wypadek śmierci.

 2. Nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym na wypadek śmierci.

 3. Nabycie własności rzeczy za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeśli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem Polski lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Polski.

Zgłoszenie spadku lub darowizny jest kluczowym elementem procesu, który wymaga starannego przygotowania i zrozumienia obowiązujących przepisów.

 

 

Stawki podatkowe od spadków i darowizn

Stawki podatkowe od spadków i darowizn w Polsce są regulowane przez ustawę i zależą od stopnia pokrewieństwa między stronami oraz wartości nabytego majątku. Oto szczegółowy przegląd stawek i zasad opodatkowania:

 

Kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn oblicza się od wartości nabytego majątku, która przekracza określone kwoty wolne od podatku. Kwoty te są następujące:

 • 36 120 zł – dla osób zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej,

 • 27 090 zł – dla osób zaliczonych do drugiej grupy podatkowej,

 • 5733 zł – dla osób zaliczonych do trzeciej grupy podatkowej.

 

Grupy podatkowe w spadkach i darowiznach

Wysokość podatku zależy od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca:

 • I grupa podatkowa: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa.

 • II grupa podatkowa: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki).

 • III grupa podatkowa: pozostali nabywcy.

 

Skala podatkowa

Skala podatkowa jest określona w sposób następujący:

Dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej:

 • 3% od kwoty do 11 833 zł,

 • 355 zł i 5% od nadwyżki ponad 11 833 zł do 23 665 zł,

 • 946 zł 60 gr i 7% od nadwyżki ponad 23 665 zł.

Dla nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej:

 • 7% od kwoty do 11 833 zł,

 • 828 zł 40 gr i 9% od nadwyżki ponad 11 833 zł do 23 665 zł,

 • 1893 zł 30 gr i 12% od nadwyżki ponad 23 665 zł.

Dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej:

 • 12% od kwoty do 11 833 zł,

 • 1420 zł i 16% od nadwyżki ponad 11 833 zł do 23 665 zł,

 • 3313 zł 20 gr i 20% od nadwyżki ponad 23 665 zł.

 

Inne stawki dotyczące opodatkowania spadków i darowizn

 • Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% (bez zastosowania kwot wolnych od podatku).

 • Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym, a należny podatek nie został zapłacony.

Stawki podatkowe od spadków i darowizn są złożone i zależą od wielu czynników. Dlatego zawsze warto skonsultować się z ekspertem podatkowym, aby zrozumieć, jakie stawki będą miały zastosowanie w konkretnym przypadku.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Specjaliści w obszarze sprzedaży i marketingu inwestycji deweloperskich.

Copyright: © 2024 Nextflo. All Rights Reserved.